Stadgar för Kamratföreningen Fort 118
Antagna den 16/6 2008

§ 1 FÖRENINGENS NAMN ÄR
Kamratföreningen Fort 118

§ 2 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Årjängs Kommun.

§ 3 ÄNDAMÅL
Fort 118 skall vara en opolitisk kamratförening vars främsta syfte är att för kommande generationer bevara och vårda den i Årjängs Kommun befintliga Sjöänd Skans, även kallad Skans 118. I mån av resurser skall föreningen även sträva efter att bevara och vårda andra i västra Värmland, befintliga krigshistoriska försvarsanläggningar.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN
Ordinarie och extra föreningsstämma och Styrelsen

§ 5 FIRMATECKNARE
Kassören ensam eller av ordförande tillsammans med en styrelseledamot.

§ 6 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av fysiska personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Föreningen skall ha årsavgift. Årsavgiftens storlek beslutas av förenings stämman. Årsavgiften skall vara betald före ordinarie föreningsstämma.

§ 8 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda före den 30 november för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång. Medlem som ej betalt medlemsavgiften på två år skall anses ha begärt utträde.

§ 9 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgar och beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman.

§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast den siste april.
Vid stämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
12. Motioner till stämman.
13. Beslut om uttaxering av årsavgiften.
14. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av ordförande till föreningen med mandatperioden ett år.
16. Val av kassör, med mandatperioden två år på udda årtal
17. Val av sekreterare med mandatperioden två år på jämna årtal
18. Val av två ledamöter växelvis med mandatperioden två år
19. Val av två styrelsesuppleanter med mandatperioden ett år.
20. Val av två revisorer med mandatperioden ett år.
21. Val av revisorsuppleant med mandatperioden ett år
22. Val av 3 delegater till valberedning för mandatperioden ett år, samt att utse en ordförande
23. Övrigt, Här kan övriga frågor diskuteras. Dock ska inga viktiga frågor behandlas under denna punkt. Ärenden som inte finns med på den i förväg utsända dagordningen ska inte behandlas.
24. Stämmans avslutande

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst 20 % av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.

Kallelsen till föreningsstämman skall skriftligen ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma.

§ 11 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i § 19 och § 21 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 12 VALBEREDNINGEN
Som valberedning till nästkommande ordinarie föreningsstämma väljes tre ordinarie ledamöter varav en skall vara ordförande.

§ 13 VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 14 STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljes alltid med mandatperioden ett år.

Kassör,sekreterare och de båda ledamöterna väljes växelvis med mandatperioden 2 år. Suppleanterna väljes med mandatperioden ett år.

Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring ochlöpande skötsel.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 15 REVISION
Revisorerna består av två ordinarie samt en suppleant. Revisorerna väljes av föreningsstämman med mandatperioden ett år.
Revisorerna skall fastställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst 2 veckor för den ordinarie föreningsstämman.

§ 16 RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår (1.1 - 31.12). Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda
senast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 17 RÖSTRÄTT
Varje medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter äger en rösträtt. Rösträtten utövas av medlemmen personligen.

§ 18 MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

§ 19 STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie föreningsstämma.Anmälan av önskad ändring skall ske enligt § 18. Stadgeändring kan anmälas av såväl enskild medlem som av styrelsen. För att ändringen skall vinna giltighet skall den stödjas av minst 2/3 majoritet av avgivna röster vid föreningsstämman.

§ 20 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ordinarie eller extra föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningens upplösning kan endast ske om så påkallas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För att upplösningen skall vinna giltighet skall förslaget stödjas av 2/3 majoritet av avgivna röster vid båda stämmorna.
Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning.
Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.